ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λογιστικές

  • Mηχανογράφηση επιχείρησης (λογιστικό- εμπορικό κύκλωμα/ αποθήκες).

 

  • Καταχωρήσεις και αρχειοθέτηση παραστατικών.

 

  • Μηνιαίος έλεγχος λογιστικών εγγραφών.

 

  • Μηνιαία λογιστικά αποτελέσματα.

 

  • Τήρηση λογιστικών βιβλίων (Β΄ και Γ΄ κατηγορίας).

 

  • Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης.

 

  • Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

-Ισολογισμός
-Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
-Προσάρτημα

 

  • Εκθέσεις ελεγκτών.

Νεα & Δημοσιευσεις
e-λογιστης