ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Φορολογικές

  • Φορολογικός σχεδιασμός επιχειρηματικών κινήσεων.

 

  • Ενάρξεις, μεταβολές και παύσεις εταιριών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινοπραξίες και Ατομικές Επιχειρήσεις).

 

  • Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.

 

  • Σύνταξη και υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

 

  • Σύνταξη και υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων καθώς και δηλώσεων Intrastat.

 

  • Σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ.

 

  • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων:

-Φορολογίας Εισοδήματος
-Ενιαίου Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Ε.Τ.Α.Κ.)

 

  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου.

 

  • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας.

 

  • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων:

-E1, E2, E3 και Ε9

Νεα & Δημοσιευσεις
e-λογιστης